ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 7 เมษายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณอภิชาต วรรณกูล และคุณศรายุทธ  นกใหญ่ 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา  09.30 – 12.30 น.

Topic: สัมมนาโครงร่าง
Time: Apr 7, 2023 09:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92680619090?pwd=VkoyQzk1RXphQjkybXd5Y0ZHcGFvdz09

Meeting ID: 926 8061 9090
Passcode: 123456