ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 24 มีนาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสัณหพร เตชะเสน 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Public Administration is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ คุณสัณหพร เตชะเสน
Time: Mar 24, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98578197929?pwd=ditaWjM2bDAvQzZzSndxeS85NlI5QT09

Meeting ID: 985 7819 7929
Passcode: 123456