ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 กุมภาพันธ์ 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณชลิดา กันหาลิลา (สัมมนาโครงร่าง) และคุณธวัช พุ่มดารา (สัมมนาป้องกัน)
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  09.00 – 12.00 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Feb 3, 2023 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93220631003?pwd=SkFXVkRDdFRtREdJY3Jta3NJYTNmUT09

Meeting ID: 932 2063 1003
Passcode: 123456