ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 23 ธันวาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณนิติศาสตร์ เรืองยิ้ม
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Dec 23, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94847595512?pwd=ck9Fb3hnQ3k1dHBRdjZJbTl4dDJJQT09

Meeting ID: 948 4759 5512
Passcode: 123456