ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2 ธันวาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณเกียรติยศ ระวะนาวิก
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Dec 2, 2022 13.00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99304033286?pwd=eFdSU0FIeXJQZFpXMlBUVStrelRUZz09

Meeting ID: 993 0403 3286
Passcode: 123456