ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 7 ตุลาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พันจ่าอากาศเอก กวิน ปิ่นทับทิม และคุณเกียรติยศ ระวะนาวิก
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา  13.00 – 16.00 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Oct 7, 2022 13.00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92647677757?pwd=RWx4RjBOUXZ0VFdZbVZvS2ZQcmJqQT09

Meeting ID: 926 4767 7757
Passcode: 123456