ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 30 กันยายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณรุ่งกานต์ เนตรานนท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

Time: Sep 30, 2022 15.00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94667952419?pwd=eVhvME5xN3Vsa29aTFNXNEpya3N4Zz09

Meeting ID: 946 6795 2419

Passcode: 123456