ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 26 สิงหาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณพรรณภา ชินทรเดชา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบดุษฎีนิพนธ์

Time: Aug 26, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92780979285?pwd=RFpOTjE2ZlZnS3V1amNUdVNuSVpkUT09

Meeting ID: 927 8097 9285

Passcode: 123456