ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 19 สิงหาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอุทิศ วันเต
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: Aug 19, 2022 09:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97527732267?pwd=MFhoRVlDYlc4V1k3Z0lZUDRFL2ZTZz09

Meeting ID: 975 2773 2267

Passcode: 123456