ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 15 กรกฎาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ ร.ต.อ.พิชพงศ์ โสมกุล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Jul 15, 2022 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91217551293?pwd=QVRKdTJTL0VVazBQUlhvdWR1OFFvUT09

Meeting ID: 912 1755 1293
Passcode: 123456