ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 13 พฤษภาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณกุลสกาวว์ เลาหสถิตย์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา      13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: May 13, 2022 01:00 PM

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86127638304?pwd=dGNrYmtYdXJOOVBNSXNVd1hlK01DUT09

Meeting ID: 861 2763 8304

Passcode: 123456