ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอุบลรัตน์ ชื่นสมานศรี
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา     13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
Time: Feb 4, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81849724661?pwd=Y1JDUTlFeVMvR0l6c29pTnRaTUFxUT09

Meeting ID: 818 4972 4661
Passcode: 123456