ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 28 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พลเอก นพดล ฟักอังกูร
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา      14.30 – 16.30 น.

Topic: สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 28, 2022 14:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81418502925?pwd=YTZKQjlFdlE4bGRydi93NnQ1QzhXQT09

Meeting ID: 814 1850 2925
Passcode: 123456