ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 28 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณยุทธชัย รำไพวรรณ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 28, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81418502925?pwd=YTZKQjlFdlE4bGRydi93NnQ1QzhXQT09

Meeting ID: 814 1850 2925
Passcode: 123456