ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 7 มกราคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณภูมิณวัธน์ ตั้งศรีพูลผล
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา      13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Time: Jan 7, 2022 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86102244410?pwd=UTBWVXhDNE16R0I1RERuMWxwMFY3UT09

Meeting ID: 861 0224 4410

Passcode: 123456