ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความคืบหน้าดุษฎีนิพนธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการการนำเสนอความคืบหน้าดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฐนัตถ์ สุวรรณานนท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา  09.00 – 11.00 น.

Topic: การนำเสนอ Progess Report

Time: Feb 24, 2023 09:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97217894791?pwd=Ykxhcno1RVVBbUdQNXlkUWliYThVZz09

Meeting ID: 972 1789 4791          

Passcode: 123456