กำหนดการและแนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ ป.โท ภาคเรียนที่ S/2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต