กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต