กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญาโท และระดับปริญาเอก

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต