การขยายระยะเวลาการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (COVID-19)

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 58, 59, 60

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต