สถาบัน รปศ. จัดบรรยาย “ความท้าทายของประเทศไทย ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
29 ก.ย. 62  ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองคณบดีสถาบัน Gen. Ed. และผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM FLIX แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของประเทศไทย ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

เป็นการบรรยายในชั้นเรียน วิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย และให้มุมมองเชิงนโยบายสาธารณะแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดู LIVE การบรรยาย ย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/WisdomFlix/videos/2187018204737052/UzpfSTEwMzkxNDYyNDM0MzMyMjoxMTUzNTkyOTY1MzIxODg/?modal=admin_todo_tour