ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563