ประกาศ เลื่อนสอบ QE ป.เอก-โท

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบ QE) ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จากวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  เป็น วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564