เชิญ นศ.ปริญญาเอก ประชุมเรื่อง “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” 23 ก.พ. 63

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ขอเชิญนักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก ทุกคน รับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัยรังสิต