ขอเชิญ นศ. เข้าร่วมอบรมการเขียนส่วนอภิปรายผลในบทความวิจัย ภาษาอังกฤษ

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จะจัดโครงการอบรม online ผ่านกลุ่ม facebook และโปรแกรม OBS เรื่อง “การเขียนส่วนอภิปรายผลในบทความภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ (How to write a discussion section in a research article)” วิทยากรโดย ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ ใน วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 – 13.30 น.

เนื้อหาในการอบรม

– การสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ

– การลำดับประเด็นในการอธิบาย

– การตีความผลการศึกษา

– ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

– ข้อจำกัดของผล

– การระบุข้อเสนอแนะ (ใช้ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ)

– รูปแบบภาษาที่ใช้

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจโปรดลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่าน QR code ด้านล่าง หรือทาง https://forms.gle/tDuAWGTsHNNvN5Rs8 ภายใน วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)