ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 25 ธ.ค. 2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ พระสุเทพ เฮงจินดา, คุณอรุณศรี อินเทพ และ คุณอุไรวรรณ แมะบ้าน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม .. 2563 เวลา 10.00-17.00 . ห้อง 2-210 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต