ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 8 ม.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอรุณี อินเทพ และ คุณอุไรวรรณ แมะบ้าน  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม .. 2564 เวลา 8.30-13.30 .

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 8, 2021 08:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93854345347?pwd=MzlDNktleDRCWGxsZDU0TUpibXpWUT09

Meeting ID: 938 5434 5347
Passcode: 111384