ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 30 ธ.ค. 2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พระสุเทพ เฮงจินดา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม .. 2563 เวลา 13.00-15.30 .

หมายเหตุ  จะแจ้ง link สำหรับการเข้าร่วมฟังการสอบดุษฎีนิพนธ์อีกครั้ง