ขั้นตอนการตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานในการตรวจรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม .. 2564
จึงประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเพื่อทราบและดำเนินตามขั้นตอนใหม่ต่อไป