ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน .. 2563 เวลา 10.00 . ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต