ลงทะเบียน Workshop ปริญญาเอก “วิจัยเชิงคุณภาพ”

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญเอก ที่สนใจและมีคุณสมบัติจะเข้าร่วม workshop เรื่อง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในวันที่ 3-4 ตุลาคม .. 2563 ตามที่แจ้งในปฏิทินกิจกรรม Workshop  http://publicad.rsu.ac.th/?p=6981

ให้เข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่ลิงค์

https://forms.gle/7JGevVNF6imF5wjR8
กำหนดลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน .. 2563

*********