News

Tag

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณกุลสกาวว์ เลาหสถิตย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา      13.00 – 15.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Time: May 13, 2022 01:00 PM Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/86127638304?pwd=dGNrYmtYdXJOOVBNSXNVd1hlK01DUT09 Meeting ID: 861 2763 8304 Passcode: 123456
Read More
ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบและการเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์” โดยคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็คทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัทบุ๊คส์โปรโมชั่น ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/jk2zCawmz8ZXVjbW9 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โทร.3465 #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
เรื่อง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทน ในคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติงานของนักกฏหมายนิติบัญญัติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต Google มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบน Google ทำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ภายใต้ account @rsu.ac.th ทาง RSU Cyber University ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Google ในครั้งนี้จึงได้จัดทำคู่มือแนะนำวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One Drive ของบริษัท Microsoft ซึ่งให้พื้นที่บัญชีละ 1 TB (1024 GB) โดยบุคลากรจะต้อง login ด้วย email ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสบุคลากรแทน email เดิม (เช่น 5400000@rsu.ac.th โดยใช้ password เดียวกับ intranet) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านที่มีข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านสามารถเข้าไปดูคู่มือแนะนำวิธีการทำสำเนาหรือโอนย้ายข้อมูลด้วย Moverได้ทางลิงค์ https://sites.google.com/rsu.ac.th/cyberu-online/tools/mover
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอุทิศ วันเต และ คุณกุลสกาวว์ เลาหสถิตย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์Time: Apr 8, 2022 02:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/86208154364?pwd=WmE4RjNQMStCakxNSXk2NGY3T3V2QT09 Meeting ID: 862 0815 4364Passcode: 123456
Read More
#ASPA2022 #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต (30 มี.ค. 2565) ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเชิญจากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ American Society for Public Administration (ASPA) ให้เป็นผู้นำเสนอบทวิเคราะห์ด้านการบริหารภาครัฐ ในงานประชุมประจำปีของ ASPA ภายใต้กรอบหัวข้อ Democracy Under Threat: The Future of Equality in a Post-COVID World ในหัวข้อย่อย One-Stop Service and Best Practices in Asia เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นโซนตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา (30 มีนาคม พ.ศ. 2565...
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณปวิช อุดมรัตนชัยกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา     13.00 – 15.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์Time: Apr 1, 2022 01:00 PM Bangkok Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/81879157088?pwd=eHF4Zm1NQWhrSEl5cjl4eXVpTFJzdz09 Meeting ID: 818 7915 7088Passcode: 123456
Read More
เนื่องด้วยสำนักหอสมุด จะดำเนินการย้าย Server ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ส่งผลให้ไม่สามารถสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบสืบค้นได้ และไม่สามารถยืมต่อทรัพยากรฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ยกเว้นสืบค้นผ่านหน้า EDS : EBSCO Discovery Service และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ตามปกติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุด https://library.rsu.ac.th #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 57, 58, 59 #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 58, 59, 60 #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
1 2 3 4 13