News

Tag

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ด้วย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ และให้พ้นจากตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นั้น จึงขอให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศาสตราจารย์เอนกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ มาร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อคณบดีจะมอบหมายให้อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสม มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของท่านต่อไป ********** #เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.008/2563 เรื่อง ปรับโครงสร้างและแต่งตั้งบุคลากร (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) http://publicad.rsu.ac.th/?p=6670 คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร (17 กุมภาพันธ์...
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.008/2563 เรื่อง ปรับโครงสร้างและแต่งตั้งบุคลากร  (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำและการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(research proposal) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวนับเป็นรุ่นที่ 1 กำหนดจัดเป็นเวลา 2 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                    
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ขอเชิญนักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก ทุกคน รับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More
แนวปฏิบัติการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ต.ค. 62  อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและตุลาการศาลปกครอง , กรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารราชการ : จากมหาดไทยถึงศาลปกครอง” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่  อัลบั้มภาพ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช บรรยายพิเศษ 20 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 19 ต.ค. 62  ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่   อัลบั้มภาพ ดร.สุริยะใส กตะศิลา บรรยายพิเศษ 19 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 29 ก.ย. 62  ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองคณบดีสถาบัน Gen. Ed. และผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM FLIX แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของประเทศไทย ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เป็นการบรรยายในชั้นเรียน วิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย และให้มุมมองเชิงนโยบายสาธารณะแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ดู LIVE การบรรยาย ย้อนหลังที่ https://www.facebook.com/WisdomFlix/videos/2187018204737052/UzpfSTEwMzkxNDYyNDM0MzMyMjoxMTUzNTkyOTY1MzIxODg/?modal=admin_todo_tour
Read More
1 11 12 13