November 2019

Month

?โอกาสก้าวหน้าของ #ข้าราชการ #พนักงานรัฐวิสาหกิจ #พนักงานองค์การมหาชน #เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ? รับสมัครนักศึกษา ?ปริญญาเอก & ปริญญาโท #รัฐประศาสนศาสตร์ #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ#มหาวิทยาลัยรังสิต————————ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ด.)ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 455,000 บาท ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 173,000 บาท————————? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง มกราคม 2563เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ? รับส่วนลดพิเศษ 20% ระดับปริญญาโท และ 10% ระดับปริญญาเอก สำหรับศิษย์เก่า ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ? สามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดอกเบี้ย 0% ? ทุนเรียนดี “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุนเรียนดี “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์”————————? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่?สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1048?http://publicad.rsu.ac.th
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Public Administration) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Public Administration) ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมี ภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา วัน เวลาเรียน เรียนวัน...
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.ม. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A. หน่วยกิตและแผนการศึกษา หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่ แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง) เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา พิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์ในการทำงาน ใบสมัคร หลักฐานการศึกษา และสอบสัมภาษณ์ วัน...
Read More
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท)  ดาวน์โหลด *********** คู่มือจัดทำ ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / งานค้นคว้าอิสระ ปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต   ดาวน์โหลด
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)  มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000 โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 1048 email:  publicad@rsu.ac.th
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ต.ค. 62  อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและตุลาการศาลปกครอง , กรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารราชการ : จากมหาดไทยถึงศาลปกครอง” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่  อัลบั้มภาพ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช บรรยายพิเศษ 20 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 19 ต.ค. 62  ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่   อัลบั้มภาพ ดร.สุริยะใส กตะศิลา บรรยายพิเศษ 19 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 29 ก.ย. 62  ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองคณบดีสถาบัน Gen. Ed. และผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM FLIX แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของประเทศไทย ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เป็นการบรรยายในชั้นเรียน วิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย และให้มุมมองเชิงนโยบายสาธารณะแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ดู LIVE การบรรยาย ย้อนหลังที่ https://www.facebook.com/WisdomFlix/videos/2187018204737052/UzpfSTEwMzkxNDYyNDM0MzMyMjoxMTUzNTkyOTY1MzIxODg/?modal=admin_todo_tour
Read More