เรื่อง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทน

ในคณะกรรมการพัฒนาและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของนักปฏิบัติงานของนักกฏหมายนิติบัญญัติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต