ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา