ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 16 กรกฎาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวนิดา จรรยา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณวนิดา จรรยา
Time: Jul 16, 2023 09:00 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96634779203?pwd=aUdWUGF6VUJIL2FKdE1lMjBGNHI4dz09

Meeting ID: 966 3477 9203
Passcode: 123456