การรับรู้บทบาทและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษา: บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (อานันท์ สบายยิ่ง)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้บทบาทและความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในมุมมองของประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษา: บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดย นายอานันท์ สบายยิ่ง
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565